Soil, concrete, clay, rocks, bricks, sand, tiles, scoria.